Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.167

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Opolu

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Opolu, w składzie:
1) Jarosław Benedyk - sędzia Sądu Okręgowego w Opolu - przewodniczący;
2) Roman Ciąglewicz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - zastępca przewodniczącego;
3) Andrzej Połata - sędzia Sądu Okręgowego w Opolu - członek;
4) Katarzyna Bisowska - radca prawny - członek;
5) Jolanta Konofalska - radca prawny - członek;
6) prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko - Uniwersytet Opolski - członek;
7) Danuta Zychla - prokurator Prokuratury Okręgowej w Opolu - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.