Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.147

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku, w składzie:
1) Magdalena Natalia Pankowiec - sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - przewodniczący;
2) Alina Kamińska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - zastępca przewodniczącego;
3) Mieczysław Markowski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - członek;
4) Ewa Arcisz - radca prawny - członek;
5) Andrzej Kaliński - radca prawny - członek;
6) dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów - Uniwersytet w Białymstoku - członek;
7) Bazyli Telentejuk - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.