Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Łodzi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2011.5.61

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Łodzi

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Łodzi w składzie:
1)
dr Jolanta Grzegorczyk - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi - przewodniczący;
2)
Zygmunt Zgierski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - zastępca przewodniczącego;
3)
Paweł Misiak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi - członek;
4)
Halina Chrzanowska - radca prawny - członek;
5)
Grzegorz Wyszogrodzki - radca prawny - członek;
6)
dr hab. Sławomir Cieślak - Uniwersytet Łódzki - członek;
7)
Jerzy Płóciennik - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi - członek.
§  2.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
§  3.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 109/09/DNAP z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Łodzi (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 65).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429.