Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2011.5.57

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu w składzie:
1)
Jacek Szerer - sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy - przewodniczący;
2)
Irena Różańska-Dorosz - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - zastępca przewodniczącego;
3)
Waldemar Kuś - sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy - członek;
4)
Maria Majewska - radca prawny - członek;
5)
Małgorzata Walaszczyk-Borek - radca prawny - członek;
6) 1
dr hab. Paweł Borszowski - Uniwersytet Wrocławski - członek;
7)
Józef Martan - prokurator Prokuratury Okręgowej w Świdnicy w stanie spoczynku - członek.
§  2.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.
§  3.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 116/09/DNAP z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 72).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429

1 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.144) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 2012 r.