Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2011.5.56

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu w składzie:
1)
Ryszard Pęk - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - przewodniczący;
2)
Andrzej Niedużak - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - zastępca przewodniczącego;
3)
Małgorzata Bohun - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - członek;
4)
Barbara Sienkiewicz - radca prawny - członek;
5)
Iwona Drohomirecka-Kowalczyk - radca prawny - członek;
6)
prof. dr hab. Zbigniew Pulka - Uniwersytet Wrocławski - członek;
7)
Dariusz Szyperski - prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu - członek.
§  2.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
§  3.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 117/09/DNAP z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 73).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429.