Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Olsztynie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2009.8.66

Akt indywidualny
Wersja od: 28 sierpnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 lipca 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Olsztynie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Olsztynie w składzie:

Przewodniczący Komisji:

- Janina Kosowska - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

- Romuald Czerniecki - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Członkowie Komisji:

- Elżbieta Budna - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie,

- Krzysztof Andrzej Strzyżewski - radca prawny,

- Sławomir Matczak - radca prawny,

- dr hab. Jerzy Kasprzak - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

- Wojciech Kasztelan - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku.

§  2.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 206, poz. 1522 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156 i Nr 37, poz. 286.