Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2009.8.63

Akt indywidualny
Wersja od: 22 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 lipca 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1. 1
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie w składzie:

Przewodniczący Komisji:

- Anna Kowacz-Braun - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie;

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

- Edward Studziński - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie w stanie spoczynku;

Członkowie Komisji:

- Anna Dumas - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie,

- Anna Włodarczyk - radca prawny,

- Barbara Biedroń - radca prawny,

- dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

- Henryk Stawicki - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie.

§  2.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 206, poz. 1522 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156 i Nr 37, poz. 286.

1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 września 2010 r. (Dz.Urz.MS.10.11.144) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 września 2010 r.