Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2008.3.18

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu

Na podstawie art. 335 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu w następującym składzie:

- Jarosław Sobierajski - sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu,

- Lucyna Ramlo - sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu,

- Krzysztof Gruszecki - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy,

- Anna Piątkowska - radca prawny,

- Ewa Radomska - radca prawny,

- dr hab. Zbigniew Naworski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

- Tadeusz Zyman - prokurator Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

§  2.
Wyznacza się przewodniczącym komisji sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu Jarosława Sobierajskiego.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2008 r.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 126, poz. 1069, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 540 i Nr 99, poz. 664.