Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2017.119

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 71b § 1 i art. 71f § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, 2175 i 2261) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Maria Antecka - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu,
b)
Andrzej Daczyński - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
c)
Karol Ratajczak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
d)
Beata Woźniak - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej:
a)
Eleonora Drożdż - notariusz,
b)
Mirosława Kowalik - notariusz;
3)
prof. dr hab. Aurelia Nowicka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Andrzeja Daczyńskiego.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Karola Ratajczaka.
§  4. 
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi i w Szczecinie.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.