Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.137

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 71b § 1 i art. 71f § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, 993 i 1585) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Beata Błaszczyk - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
b)
Maria Dudziuk - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
c)
Ewa Kowalik - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu,
d) 1
Beata Waś - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej:
a)
Monika Lechowicz - notariusz,
b)
Tamara Żurakowska - notariusz;
3)
dr hab. Robert Jastrzębski - Uniwersytet Warszawski.
§  2. 2
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Beatę Waś.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Marię Dudziuk.
§  4.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Izby Notarialnej w Warszawie i w Lublinie.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
1 § 1 pkt 1 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 kwietnia 2015 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 kwietnia 2015 r.