Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.113

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach

Na podstawie art. 71b § 1 i art. 71f § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, 993 i 1585) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Joanna Kolega - sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie,
b)
Grzegorz Misina - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,
c)
Tomasz Pawlik - sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach,
d)
Grzegorz Stojek - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej:
a) 1
Ewa Kryńska - notariusz,.
b) 2
Jacek Janusz Darowski - notariusz
3)
dr hab. Mariusz Jagielski - Uniwersytet Śląski w Katowicach.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Tomasza Pawlika.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Grzegorza Misinę.
§  4.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Izby Notarialnej w Katowicach.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
1 § 1 pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 29 lipca 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.188) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lipca 2015 r.
2 § 1 pkt 2 lit. b zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 4 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.124) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lipca 2016 r.