Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.177

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 71b § 1 i art. 71f § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu, w składzie:
1) Andrzej Daczyński - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - przewodniczący;
2) Beata Woźniak - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu - zastępca przewodniczącego;
3) Danuta Jezierska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - członek;
4) Karolina Obrębska - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu - członek;
5) Joanna Jaśkowiak - notariusz - członek;
6) Aleksander Szymański - notariusz - członek;
7) dr hab. Adam Olejniczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi i w Szczecinie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 483, Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.