Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.94

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie

Na podstawie art. 78 ust. 1 i art. 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie, w składzie:
1)
Piotr Kowalski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
2)
Anna Krawczyk - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
3)
Krzysztof Lisek - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
4)
Krzysztof Wąsik - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
5)
Krzysztof Wilk - przedstawiciel Krajowej Rady Komorniczej;
6)
Małgorzata Wojtoń - przedstawiciel Krajowej Rady Komorniczej;
7)
dr hab. Radosław Flejszar - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Krzysztofa Liska.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Piotra Kowalskiego.
§  4. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Izb Komorniczych w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.