Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Toruniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.67

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Toruniu 1

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, 1467, 1669 i 2193) zarządza się, co następuje:
§  1.  2
 Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Toruniu:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Jacek Grela - sędzia Sądu Najwyższego,
b)
dr Dariusz Kala - sędzia Sądu Najwyższego,
c) 3
 Jacek Wojtycki - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy;
2)
przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej:
a)
Wiktor Indan-Pykno - adwokat,
b)
Wojciech Skorupski - adwokat;
3)
prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
4) 4
 Artur Krause - prokurator Prokuratury Okręgowej w Toruniu.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Jacka Grelę.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dra Dariusza Kalę.
§  4. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, Płocku i w Toruniu.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.126) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.
2 § 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.126) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.
3 § 1 pkt 1 lit. c zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 18 września 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.212) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 września 2019 r.
4 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 3 lipca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.145) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.