Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Płocku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.144

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Płocku

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635, 993 i 1778) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Płocku, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Mirosław Godlewski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
b)
Tomasz Szmydt - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
c)
Jolanta Wolska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi;
2)
przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej:
a)
Joanna Kaczorowska - adwokat,
b)
Jolanta Tymińska-Góralczyk - adwokat;
3)
dr hab. Jan Majchrowski - Uniwersytet Warszawski;
4)
Waldemar Osowiecki - prokurator Prokuratury Okręgowej w Płocku.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Jolantę Wolską.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Mirosława Godlewskiego.
§  4.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.