Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.114

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635, 993 i 1778) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Joanna Ciesielska-Borowiec - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu,
b)
Krzysztof Józefowicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
c)
Arleta Lewandowska - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu;
2)
przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej:
a)
dr Ewa Habryn-Chojnacka - adwokat,
b) 1
Bernard Rozwałka - adwokat;
3)
dr hab. Łukasz Pohl - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
4)
Mariusz Orlicki - prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Krzysztofa Józefowicza.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Joannę Ciesielską-Borowiec.
§  4.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
1 § 1 pkt 2 lit. b zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 16 września 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.168) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 2016 r.