Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.160

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach, w składzie:
1) Jolanta Śpiechowicz - sędzia Sądu Apelacyjnego Katowicach - przewodniczący;
2) Marcela Faska-Jagła - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach - zastępca przewodniczącego;
3) Krzysztof Wujek - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - członek;
4) Roman Kusz - adwokat - członek;
5) Jerzy Pinior - adwokat - członek;
6) dr hab. Teresa Kurowska - Uniwersytet Śląski w Katowicach - członek;
7) Iwona Palka - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.