Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.151

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Koszalinie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Koszalinie, w składzie:
1) Maciej Żelazowski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - przewodniczący;
2) Ewa Dikolenko - sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie - zastępca przewodniczącego;
3) Maria Mysiak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - członek;
4) Elżbieta Nowak - adwokat - członek;
5) Maria Kapsa - adwokat - członek;
6) dr hab. Marek Andrzejewski - Uniwersytet Szczeciński - członek;
7) Jerzy Ożóg - prokurator Prokuratury Okręgowej w Koszalinie - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.