Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2011.6.72

Akt indywidualny
Wersja od: 22 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku w składzie:
1) 1
Grażyna Świderska-Wandor - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - przewodniczący;
2)
Jacek Pietrzak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - zastępca przewodniczącego;
3)
Dorota Jadwiszczok - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - członek;
4)
Bogusław Kosmus - adwokat - członek;
5)
Dariusz Strzelecki - adwokat - członek;
6)
prof. dr hab. Dariusz Szpoper - Uniwersytet Gdański - członek;
7)
Dariusz Różycki - prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku - członek.
§  2.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.
§  3.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 124/09/DNAP z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 80).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429.

1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 września 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.13.189) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 września 2011 r.