Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Bydgoszczy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2011.6.71

Akt indywidualny
Wersja od: 6 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Bydgoszczy

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Bydgoszczy w składzie:
1)
Dorota Gierczak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - przewodniczący;
2)
Dariusz Malak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - zastępca przewodniczącego;
3)
Elżbieta Piechowiak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy - członek;
4)
Edmund Dobecki - adwokat - członek;
5)
Kamil Jagodziński - adwokat - członek;
6)
dr hab. Bartosz Rakoczy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - członek;
7)
Marcin Włodarczyk - prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku - członek.
§  2.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.
§  3.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 82/09/DNAP z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Bydgoszczy (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 38 oraz z 2010 r. Nr 9, poz. 125).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429.