Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2011.5.49

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku w składzie:
1) 1
Elżbieta Kuczyńska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - przewodniczący;
2) 2
Małgorzata Dziemianowicz - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku - zastępca przewodniczącego;
3)
Mieczysław Markowski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - członek;
4)
Ewa Krasowska - adwokat - członek;
5)
Kazimierz Skalimowski - adwokat - członek;
6)
prof. dr hab. Leonard Etel - Uniwersytet w Białymstoku - członek;
7)
Przemysław Sabat - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku - członek.
§  2.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku.
§  3.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 80/09/DNAP z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 36).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429.

1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 lipca 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 lipca 2012 r.
2 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 lipca 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 lipca 2012 r.