Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2011.5.47

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu w składzie:
1)
Edward Stelmasik - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - przewodniczący;
2)
Maria Pietkun - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - zastępca przewodniczącego;
3)
Mirosława Rozbicka-Ostrowska - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - członek;
4)
Wiesław Bielawski - adwokat - członek;
5) 1
Marek Olejnik - adwokat - członek;
6)
dr hab. Piotr Jurek - Uniwersytet Wrocławski - członek;
7)
Wiesław Bilski - prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu - członek.
§  2.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu.
§  3.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 98/09/DNAP z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 54).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429.

1 § 1 pkt 5:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.147) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 13 września 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.154) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 września 2012 r.