Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2008.3.50

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Na podstawie art. 75e ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie w następującym składzie:

- Krzysztof Sobierajski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,

- Anna Grabczyńska-Mikocka - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,

- Joanna Tuszyńska - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,

- Piotr Ochwat - adwokat,

- Marek Stoczewski - adwokat,

- prof. dr hab. Andrzej Gaberle - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,

- Renata Breza-Brzezicka - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie.

§  2. Wyznacza się przewodniczącym komisji sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztofa Sobierajskiego.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2008 r.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 126, poz. 1069, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 163, poz. 1361, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 540 i Nr 99, poz. 664.