Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.121

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 8 w związku z art. 34 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1042 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 133) oraz w związku z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1139 oraz z 2018 r. poz. 1443) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego, który odbędzie się w 2020 roku, w składzie:
1) Beata Sobieraj-Skonieczna - prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi, delegowana do Prokuratury Krajowej, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej;
2) Alina Galica - prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, sekretarz komisji egzaminacyjnej;
3) dr Paweł Opitek - prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, delegowany do Prokuratury Krajowej, specjalista z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego;
4) Tomasz Tutkaj - prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, delegowany do Prokuratury Krajowej, specjalista z zakresu postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania karnego skarbowego, postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa karnego wykonawczego;
5) Renata Macierzyńską-Jankowską - prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, delegowana do Prokuratury Krajowej, specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
6) Violetta Skorupska - prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, delegowana do Prokuratury Krajowej, specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego;
7) Ireneusz Czopek - prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, specjalista z zakresu kryminalistyki, psychiatrii i psychologii sądowej oraz medycyny sądowej;
8) Małgorzata Słowińska - prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach, delegowana do Prokuratury Krajowej, specjalista z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz postępowania cywilnego;
9) Sebastian Bańko - prokurator Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, delegowany do Prokuratury Krajowej, specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, zagadnień ustrojowych dotyczących prokuratury i innych organów ochrony prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, prawa Unii Europejskiej oraz problematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka;
10) Dariusz Wiora - prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania karnego skarbowego, postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa karnego wykonawczego.
§  2.  Wydatki związane z obsługą administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej ponosi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.