Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Lublinie. - OpenLEX

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Lublinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.27

Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Lublinie

Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, 1673 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Lublinie w składzie:
1)
egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Piotr Łaguna - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Krzysztof Oleszczuk - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
2)
egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Krzysztof Niezgoda - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Krzysztof Kukuryk - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
3)
egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Robert Wasiewicz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Małgorzata Banach - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
4)
egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
dr hab. Janusz Niczyporuk - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Maria Wróblewska - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
§  2. 
Egzaminatorów z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, spośród osób wskazanych w § 1, wyznacza Przewodniczący Komisji, o której mowa w § 1, przy czym jednego spośród osób wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugiego spośród osób wskazanych przez Naczelną Radę Adwokacką.
§  3. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Krzysztofa Niezgodę.
§  4. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Krzysztofa Oleszczuka.
§  5. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.