Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Poznaniu. - OpenLEX

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Poznaniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.25

Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, 1673 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Poznaniu w składzie:
1)
egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Marcin Grabowski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Maciej Loga - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
2)
egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Krzysztof Józefowicz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
prof. dr hab. Maciej Gutowski - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
3)
egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Ewa Markowicz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Marcin Wojcieszak - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
4)
egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Izabela Bąk-Marciniak - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Adam Swoboda - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
§  2. 
Egzaminatorów z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, spośród osób wskazanych w § 1, wyznacza Przewodniczący Komisji, o której mowa w § 1, przy czym jednego spośród osób wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugiego spośród osób wskazanych przez Naczelną Radę Adwokacką.
§  3. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Krzysztofa Józefowicza.
§  4. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się prof. dra hab. Macieja Gutowskiego.
§  5. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w Poznaniu i Zielonej Górze.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.