Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu. - OpenLEX

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.5

Akt indywidualny
Wersja od: 13 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu

Na podstawie art. 361 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu w składzie:
1)
egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Kazimierz Klugiewicz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Piotr Chrzczonowicz - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
2)
egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Krzysztof Solecki - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Elżbieta Cichocka - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
3)
egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Mariusz Nowicki - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Dorota Sylwestrzak - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
4)
egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Danuta Oleś - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Ryszard Wilmanowicz - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  2. 
Egzaminatorów z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, spośród osób wskazanych w § 1, wyznacza Przewodniczący Komisji, o której mowa w § 1, przy czym jednego spośród osób wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugiego spośród osób wskazanych przez Krajową Radę Radców Prawnych.
§  3. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Kazimierza Klugiewicza.
§  4. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Ryszarda Wilmanowicza.
§  5. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2020 r. z upoważnienia