Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu komorniczego obejmującej obszar właściwości Izb Komorniczych w... - OpenLEX

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu komorniczego obejmującej obszar właściwości Izb Komorniczych w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Warszawie oraz w Szczecinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.247

Akt indywidualny
Wersja od: 6 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu komorniczego obejmującej obszar właściwości Izb Komorniczych w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Warszawie oraz w Szczecinie

Na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu komorniczego, obejmującą obszar właściwości Izb Komorniczych w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Warszawie oraz w Szczecinie, zwaną dalej "Komisją Egzaminacyjną", w składzie:
1)
Aleksandra Kempczyńska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
2)
Anna Szymańska-Grodzka - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
3)
Mirosław Trzaska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
4)
Jarosław Urban - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
5) 1
 Karolina Trykacz-Wnuk - przedstawiciel Krajowej Rady Komorniczej;
6)
Alicja Wysocka-Wasiluk - przedstawiciel Krajowej Rady Komorniczej.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej wyznacza się Aleksandrę Kempczyńską.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej wyznacza się Annę Szymańską-Grodzką.
§  4. 
Siedziba Komisji Egzaminacyjnej mieści się w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Warszawie.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 4 maja 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 maja 2021 r.