Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.197

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2013 r.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2013 r., w składzie:
1) Kazimierz Klugiewicz, sędzia Sądu Najwyższego - przewodniczący komisji egzaminacyjnej;
2) Adam Sęk, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - sekretarz komisji egzaminacyjnej;
3) Janusz Dubij, sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - egzaminator z zakresu postępowania cywilnego z elementami procedury administracyjnej;
4) Jolanta Hawryszko, sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - egzaminator z zakresu zagadnień konstytucyjnych oraz zagadnień ustrojowych dotyczących sądownictwa i innych organów ochrony prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, prawa europejskiego oraz problematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka;
5) Jerzy Menzel, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu - egzaminator z zakresu postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego oraz postępowania w sprawach nieletnich;
6) Jolanta Pietrzak, sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach - egzaminator z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
7) Marek Siwek, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie - egzaminator z zakresu prawa karnego;
8) Maciej Kruszyński, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - egzaminator z zakresu prawa gospodarczego;
9) Jacek Grela, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - egzaminator z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego;
10) 1 Andrzej Ryński, sędzia Sądu Najwyższego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - egzaminator z zakresu prawa karnego;
11) Gabriela Ott, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach - przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa.
§  2. Wydatki związane z obsługą administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej ponosi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 maja 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.212) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 maja 2013 r.