Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.31

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Wałbrzychu

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Wałbrzychu w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Robert Wróblewski - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
b) Grzegorz Tokarski - radca prawny;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Tomasz Wysocki - sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy,
b) Mirosław Poczęty - radca prawny;
3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Waldemar Kuś - sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy,
b) Janusz Mróz - radca prawny;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Małgorzata Mróz - sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy,
b) Sławomir Majka - radca prawny;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Jacek Szerer - sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy,
b) Małgorzata Walaszczyk-Borek - radca prawny;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Jerzy Dydo - sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy,
b) Roman Słomski - radca prawny;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Marek Olejnik - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,
b) Maria Majewska - radca prawny;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Katarzyna Radom - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,
b) Jacek Sikacz - radca prawny.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Jacka Szerera.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Małgorzatę Walaszczyk-Borek.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.