Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.29

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Koszalinie

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Koszalinie w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) Stanisław Kucharczyk - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
b) Janusz Adamiak - radca prawny;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Grzegorz Polewiak - sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie,
b) Karol Korczyński - radca prawny;
3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Agnieszka Sołtyka - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
b) Krystyna Grużewska - radca prawny;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Urszula Fijałkowska - sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie,
b) Teresa Ponikowska - radca prawny;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Krzysztof Górski - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie,
b) Dariusz Knapik - radca prawny;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Leon Miroszewski - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie,
b) Anna Ignaczak - radca prawny;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Marzena Iwankiewicz - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie,
b) Jerzy Ziółkowski - radca prawny;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Kazimierz Maczewski - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie,
b) Krystyna Cichońska - radca prawny.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Agnieszkę Sołtykę.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Jerzego Ziółkowskiego.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.