Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.28

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Bydgoszczy

Na podstawie art. 361 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Bydgoszczy w składzie:
1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a) dr Dariusz Kala - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
b) Adela Fischer - radca prawny;
2) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:
a) Danuta Lesiewska - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
b) Marek Krokos - radca prawny;
3) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a) Jacek Grela - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
b) Gabriela Krajczewska - radca prawny;
4) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:
a) Hanna Rucińska - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
b) Lidia Piechocka-Szymańska - radca prawny;
5) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) Joanna Sauter-Kunach - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
b) Jerzy Mojsiewicz - radca prawny;
6) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:
a) Barbara Jankowska-Kocon - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
b) Andrzej Wiśniewski - radca prawny;
7) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) Mirella Łent - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy,
b) Jacek Marczak - radca prawny;
8) Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:
a) Elżbieta Piechowiak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy,
b) Barbara Kula - radca prawny.
§  2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Jacka Grelę.
§  3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Jacka Marczaka.
§  4. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.