Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zakładów górniczych. - OpenLEX

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2005.2.6

Akt indywidualny
Wersja od: 6 października 2005 r.

DECYZJA Nr 4
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zakładów górniczych

Na podstawie art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.1)) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 oraz z 2004 r. Nr 101, poz. 1035), postanawia się, co następuje:
§  1. 1
Powołuje się Komisję egzaminacyjną dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zakładów górniczych, w następującym składzie:

1) przewodniczący - mgr inż. Jan Szczerbiński

wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;

2) zastępcy przewodniczącego - dr inż. Piotr Litwa

wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego,

- mgr Piotr Gisman

dyrektor Departamentu Prawnego i Integracji Europejskiej Wyższego Urzędu Górniczego,

- mgr inż. Zdzisław Kulczycki

dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego,

- mgr inż. Wojciech Magiera

dyrektor Departamentu Górnictwa Wyższego Urzędu Górniczego,

- mgr inż. Marian Mazur

dyrektor Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego,

- mgr inż. Jan Migda

dyrektor Departamentu Warunków Pracy Wyższego Urzędu Górniczego;

3) sekretarze - mgr Barbara Kosmowska

Wyższy Urząd Górniczy,

- mgr Agnieszka Nolda

Wyższy Urząd Górniczy;

4) członkowie - mgr inż. Witold Bugajski

Wrocław,

- mgr inż. Piotr Bukalski

Wyższy Urząd Górniczy,

- mgr inż. Józef Chrostek

Katowice,

- mgr inż. Marek Cypko

KGHM Polska Miedź S.A.,

- mgr inż. Kazimierz Dąbrowa

Kopalnia Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej,

- mgr inż. Edward Góra

Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" w Katowicach,

- mgr inż. Franciszek Grzegorczyk

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,

- mgr inż. Mirosław Indyka

Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" w Bukownie,

- mgr inż. Grzegorz Juzek

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach,

- dr inż. Józef Kabiesz

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu,

- mgr inż. Andrzej Katulski

KGHM Polska Miedź S.A.,

- mgr inż. Mirosław Koziura

Wyższy Urząd Górniczy,

- mgr inż. Stanisław Krajewski

Lubin,

- dr inż. Eugeniusz Krause

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Kopalnia Doświadczalna "Barbara" w Mikołowie,

- dr inż. Adam Krzyżowski

Kopalnia Węgla Kamiennego "Bielszowice" w Rudzie Śląskiej,

- mgr Maria Kucharska

Wyższy Urząd Górniczy,

- mgr inż. Stanisław Lasek

Katowicki Holding Węglowy S.A.,

- mgr inż. Mieczysław Łukosz

Kopalnia Węgla Kamiennego "Zofiówka" w Jastrzębiu Zdroju,

- mgr inż. Roman Macuga

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach,

- mgr inż. Marek Majcher

Zakład Górniczy "Piekary" w Piekarach Śląskich,

- mgr inż. Janusz Malinga

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie,

- dr inż. Piotr Markefka

Ośrodek Badawczo-Usługowy Wentylacji przy Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" w Katowicach,

- mgr inż. Jan Matuszewski

Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów" w Knurowie,

- mgr inż. Lech Mielniczuk

Kopalnia Węgla Kamiennego "Piast" w Bieruniu,

- mgr inż. Ryszard Niemiec

Żory,

- dr inż. Franciszek Niezgoda

Kompania Węglowa S.A.,

- mgr Andrzej Pakura

Kompania Węglowa S.A.,

- mgr inż. Stanisław Parol

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

- mgr inż. Witold Parysiewicz

Katowice,

- mgr Grzegorz Paździorek

Wyższy Urząd Górniczy,

- mgr inż. Marian Pełczyński

Okręgowy Urząd Górniczy w Tychach,

- mgr Helena Strzępek Wyższy

Urząd Górniczy,

- dr inż. Andrzej Surma

Katowicki Holding Węglowy S.A.,

- mgr inż. Stanisław Tobiczyk

Kopalnia Węgla Kamiennego "Pniówek" w Pawłowicach,

- dr inż. Andrzej Tor Jastrzębska

Spółka Węglowa S.A.,

- mgr inż. Jerzy Wróbel

Kopalnia Węgla Kamiennego "Janina" w Libiążu,

- dr inż. Wojciech Zasadni

Kopalnia Węgla Kamiennego "Jankowice" w Rybniku,

- mgr inż. Jan Zimroz

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu,

- mgr inż. Janusz Niechwiadowicz

Kopalnia Węgla Kamiennego "Bielszowice" w Rudzie Śląskiej.

§  1a. 2
W czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zakładów górniczych, obowiązki te wykonuje zastępca przewodniczącego tej Komisji, dr inż. Piotr Litwa - wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego.
§  2.
Traci moc decyzja nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 7)2).
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

_________

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.

2) Zmiany oraz uzupełnienia składu osobowego dotychczasowej Komisji egzaminacyjnej, powołanej wymienioną decyzją, zostały ogłoszone w Dz. Urz. WUG z 2003 r. Nr 2, poz. 11 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 16 i Nr 5, poz. 26.

1 Z dniem 14 marca 2005 r. powołuje się mgr. inż. Janusza Niechwiadowicza - Kopalnia Węgla Kamiennego "Bielszowice" w Rudzie Śląskiej, zgodnie z § 1 decyzji nr 6 z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.Urz.WUG.05.3.9).
2 § 1a dodany przez § 1 decyzji nr 24 z dnia 6 października 2005 r. (Dz.Urz.WUG.05.9.38) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 października 2005 r.