Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2002.4.24

Akt indywidualny
Wersja od: 30 grudnia 2002 r.

DECYZJA Nr 34
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 września 2002 r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755), w związku z art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360), postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję egzaminacyjną dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zakładów górniczych, w następującym składzie:
1) Przewodniczący- mgr inż. Jan Szczerbiński

Wiceprezes Wyższego Urzędu

Górniczego;

2) Zastępcy

Przewodniczącego

- mgr Piotr Gisman

Dyrektor Departamentu

Prawnego i Integracji Europejskiej

Wyższego Urzędu Górniczego,

- mgr inż. Zdzisław Kulczycki

Dyrektor Departamentu

Ochrony Środowiska

i Gospodarki Złożem

Wyższego Urzędu Górniczego,

- mgr inż. Wojciech Magiera

Dyrektor Departamentu

Górnictwa Wyższego

Urzędu Górniczego,

- mgr inż. Marian Mazur

Dyrektor Departamentu

Energomechanicznego

Wyższego Urzędu

Górniczego,

- mgr inż. Jan Migda

Dyrektor Departamentu

Warunków Pracy

Wyższego Urzędu Górniczego;

3) Sekretarz- mgr Barbara Kosmowska

Wyższy Urząd Górniczy;

4) członkowie- mgr Anna Budzowska

Wyższy Urząd Górniczy,

- mgr inż. Andrzej Chłopek

Zakład Górniczy "Bytom III",

- mgr inż. Józef Chrostek

Kopalnia Węgla Kamiennego

"Katowice-Kleofas",

- mgr inż. Stanisław Gajos

Katowicki Holding Węglowy S.A.,

- mgr inż. Edward Góra

Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek",

- mgr inż. Janusz Grudnik

Kopalnia Węgla

Kamiennego "Silesia",

- mgr inż. Mirosław Indyka

Zakłady Górniczo-Hutnicze

"Bolesław",

- dr inż. Józef Kabiesz

Główny Instytut Górnictwa

Zakład Tąpań

i Mechaniki Górotworu,

- mgr inż. Waldemar Kowina

Okręgowy Urząd

Górniczy w Katowicach,

- mgr inż. Erwin Kozioł

Okręgowy Urząd

Górniczy w Rybniku,

- mgr inż. Mirosław Koziura

Wyższy Urząd Górniczy,

- dr inż. Eugeniusz Krause

Kopalnia Doświadczalna

"Barbara" Głównego

Instytutu Górnictwa,

- dr inż. Adam Krzyżowski

Rudzka Spółka Węglowa S.A.,

- mgr Maria Kucharska

Wyższy Urząd Górniczy,

- mgr inż. Andrzej Łuczuk

Zakład Górniczy "Bytom II",

- mgr inż. Mieczysław Łukosz

Kopalnia Węgla

Kamiennego "Zofiówka",

- mgr inż. Roman Macuga

Okręgowy Urząd

Górniczy w Katowicach,

- mgr inż. Marek Majcher

Zakład Górniczy "Piekary"

spółka z o.o.,

- mgr inż. Janusz Malinga

Okręgowy Urząd

Górniczy w Krakowie,

- dr inż. Piotr Markefka

Ośrodek Badawczo-Usługowy

Wentylacji przy Kopalni

Węgla Kamiennego "Wujek",

- mgr inż. Lech Mielniczuk

Kopalnia Węgla

Kamiennego "Piast",

- mgr inż. Piotr Mol

Okręgowy Urząd

Górniczy w Bytomiu,

- mgr inż.

Stanisław Parol

Centralna Stacja

Ratownictwa

Górniczego,

- mgr inż.

Witold Parysiewicz

Katowice,

- mgr inż.

Marian Pełczyński

Okręgowy Urząd

Górniczy w Tychach,

- mgr inż.

Roman Starosielec

Gliwice,

- dr inż. Andrzej Surma

Kopalnia Węgla

Kamiennego "Wesoła",

- mgr inż.

Stanisław Tobiczyk

Kopalnia Węgla

Kamiennego "Pniówek",

- mgr inż. Jerzy Wróbel

Kopalnia Węgla Kamiennego

"Janina",

- dr inż. Wojciech Zasadni

Kopalnia Węgla

Kamiennego "Halemba".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.