Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2002.4.22

Akt indywidualny
Wersja od: 3 października 2005 r.

DECYZJA Nr 27
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 25 lipca 2002 r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360) oraz § 23 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755) postanawia się, co następuje:
§  1. 1
Powołuje się Komisję egzaminacyjną dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego, w następującym składzie:
1) Przewodniczący- mgr inż. Jan Szczerbiński

Wiceprezes Wyższego Urzędu

Górniczego;

2) Zastępcy

Przewodniczącego

- mgr inż. Zdzisław Kulczycki

Dyrektor Departamentu

Ochrony Środowiska

i Gospodarki Złożem

Wyższego Urzędu

Górniczego,

- dr inż. Piotr Trzcionka

Zastępca Dyrektora

Departamentu Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Złożem Wyższego Urzędu

Górniczego;

3) Sekretarz- inż. Jerzy Picur

Główny Specjalista

w Departamencie

Ochrony Środowiska

i Gospodarki Złożem

Wyższego Urzędu

Górniczego;

4) członkowie
a) specjaliści z zakresu miernictwa górniczego

i ochrony środowiska:

- mgr inż. Ignacy Adamek

Wyższy Urząd Górniczy,

- dr hab. inż. Jan Białek

Politechnika Śląska,

- mgr inż. Tomasz Białożyt

Przedsiębiorstwo

Miernictwa Górniczego

spółka z o.o.,

- prof. dr hab. inż.

Jerzy Chwastek

Akademia Górniczo-Hutnicza,

- doc. dr inż.

Tadeusz Dziura

Politechnika Śląska,

- dr inż. Janusz Jura

Akademia Górniczo-Hutnicza,

- dr inż. Antoni Kot

Gliwicka Spółka

Węglowa S.A.,

- dr inż. Andrzej Kowalski

Główny Instytut

Górnictwa,

- mgr inż. Jan Krawczyk

Zarząd Główny

Stowarzyszenia

Inżynierów i Techników

Górnictwa,

- mgr inż. Józef Pawlik

Katowicki Holding

Węglowy S.A.,

- mgr inż.

Wojciech Piekarski

Okręgowy Urząd

Górniczy w Bytomiu,

- prof. dr hab. inż.

Jan Pielok

Akademia

Górniczo-Hutnicza,

- mgr inż. Kazimierz Płonka

Kopalnia Węgla

Kamiennego "Dębieńsko",

- prof. dr hab. inż.

Edward Popiołek

Akademia

Górniczo-Hutnicza,

- mgr inż. Bogusław Słowik

Okręgowy Urząd

Górniczy w Krakowie,

- dr inż. Władysław Stec

Wyższy Urząd Górniczy,

- prof. dr hab. inż. Jan Zych

Politechnika Śląska,

b) specjaliści z zakresu geologii górniczej i ogólnej:
- dr inż. Tadeusz Bromek

Główny Instytut

Górnictwa,

- dr inż. Jerzy Górecki

Akademia

Górniczo-Hutnicza,

- dr Ireneusz Grzybek

Wyższy Urząd Górniczy,

- mgr inż.

Jacek Jackowicz-Korczyński

Wyższy Urząd Górniczy,

- mgr inż. Maciej Jaworski

Kopalnia Węgla

Kamiennego "Jan Kanty",

- mgr inż. Leon Kotulski

Katowicki Holding

Węglowy S.A.,

- prof. dr hab. inż.

Marek Nieć

Akademia Górniczo-Hutnicza,

- dr hab. inż. Marek Pozzi

Politechnika Śląska,

- prof. dr hab. inż.

Krystian Probierz

Politechnika Śląska,

- mgr inż. Jan Pytel

Wyższy Urząd Górniczy,

- prof. dr hab. inż.

Marek Rogoż

Główny Instytut Górnictwa,

- mgr inż. Artur Sowa

Wyższy Urząd Górniczy,

- mgr inż. Wiesław Tymrakiewicz

Okręgowy Urząd

Górniczy w Bytomiu,

- mgr inż. Piotr Wojtacha

Okręgowy Urząd

Górniczy w Gliwicach,

- mgr inż. Ryszard Wróbel

Przedsiębiorstwo

Geologiczne

w Katowicach,

- mgr inż. Albin Zdanowski

Górnośląski Oddział

Państwowego

Instytutu

Geologicznego

w Sosnowcu,

c) specjaliści z zakresu prawa geologicznego

i górniczego:

- mgr Anna Budzowska

Wyższy Urząd Górniczy,

- mgr Piotr Gisman

Wyższy Urząd Górniczy,

- mgr Wacława Jagielska

Wyższy Urząd Górniczy,

- mgr Maria Kucharska

Wyższy Urząd Górniczy,

- mgr Helena Strzępek

Wyższy Urząd Górniczy,

- mgr Krystyna Hansel,
- mgr Grzegorz Paździorek.
§  1a. 2
W czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego, obowiązki te wykonuje Zastępca Przewodniczącego tej Komisji, mgr inż. Zdzisław Kulczycki - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Z dniem 29 kwietnia 2003 r. powołuje się mgr Krystynę Hansel, mgr. Grzegorza Paździorka w charakterze specjalistów z zakresu prawa geologicznego i górniczego, zgodnie z § 1 decyzji nr 14 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego (Dz.Urz.WUG.03.1.3).
2 § 1a dodany przez § 1 decyzji nr 22 z dnia 3 października 2005 r. (Dz.Urz.WUG.05.9.36) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 października 2005 r.