Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na stanowiska pracy w Służbie Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2016.10.157

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2016 r.

DECYZJA Nr 488
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na stanowiska pracy w Służbie Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

GK.1122.38.2016

Na podstawie § 6 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej 1 (Dz. U. Nr 11 poz. 123) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., postanawiam, co następuje:

§  1.
Powołuję w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminu warunkującego nadanie stopnia służbowego po raz pierwszy kandydatowi na stanowisko pracy w Służbie Leśnej, zwaną dalej "Komisją", w składzie:

Przewodniczący:

-
Krzysztof Janeczko - Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Finansowej oraz Gospodarowania Składnikami Majątkowymi.
Członkowie:
1.
Andrzej Ballaun - naczelnik - Dyrektor Biura Marketingu
2.
Krzysztof Rostek - naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej
3.
Aldona Perlińska - naczelnik Wydziału Ochrony Lasu
4.
Paulina Bień - naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy.
§  2.
Powołana Komisja przeprowadza egzamin dla:
-
kandydatów na stanowiska w Służbie Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
-
kandydatów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
-
kandydatów na stanowiska kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
§  3.
W sprawie szczegółowych zasad działania Komisji i trybu przeprowadzania egzaminów mają zastosowanie przepisy Zarządzenia nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz trybu przeprowadzania egzaminu warunkującego nadanie po raz pierwszy stopnia służbowego w Służbie Leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: GK-1131-8/03).
§  4.
Traci moc Decyzja nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na stanowiska pracy w Służbie Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, znak: GK-1131-9/03 wraz ze zmianami.
§  5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 6 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej ustala, że egzamin do SL przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Generalnego LP.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.