Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1992.2.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 stycznia 1992 r.
w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych dla mianowanych urzędników państwowych zatrudnionych w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 pkt 1 i § 12 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad, składu i trybu powoływania komisji dyscyplinarnych, trybu powoływania rzeczników dyscyplinarnych oraz zasad i trybu postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi w urzędach państwowych (Dz. U. Nr 39, poz. 260) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się przy Ministrze Sprawiedliwości Komisję Dyscyplinarną pierwszej instancji dla mianowanych urzędników państwowych zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości w składzie:

przewodniczący: Barbara Bońska,

zastępca przewodniczącego: Teodozja Rawicz-Władyka,

członkowie: Teresa Chmielewska, Julia Gaczoł, Janina Kajtniak, Jolanta Michalska.

§  2. Powołuje się przy Ministrze Sprawiedliwości Komisję Dyscyplinarną drugiej instancji dla mianowanych urzędników państwowych zatrudnionych w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości z wyjątkiem urzędników, o których mowa w § 1, w składzie:

przewodniczący: Anna Suska,

zastępca przewodniczącego: Jolanta Chajneta,

członkowie: Elżbieta Gawicka, Danuta Michałkiewicz, Krzysztof Michalak, Janina Ornatowska, Jolanta Wójcicka, Krzysztofa Stańczak, Małgorzata Zagrajek.

§  3. Powołuje się:
1) przy Komisji Dyscyplinarnej pierwszej instancji rzeczników dyscyplinarnych:

Ewę Pośniak;

Janinę Majsterek;

2) przy Komisji Dyscyplinarnej drugiej instancji rzeczników dyscyplinarnych:

Bernadettę Misiewicz,

Urszulę Krawczyk.

§  4. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1987 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych dla mianowanych urzędników państwowych zatrudnionych w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 55).
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.