Dziennik resortowy

Dz.Urz.CBA.2013.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 10 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania komisji dokonującej oceny predyspozycji kandydata do pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621 z późn.zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się komisję do oceny predyspozycji kandydatów do pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwaną dalej "komisją".
2. Komisja pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA".
3. W skład komisji wchodzi:
1) dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CBA jako przewodniczący;
2) jako członkowie:
a) dyrektor Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych CBA;
b) dyrektor Biura Finansów CBA.
4. Przewodniczącego komisji może zastąpić w jej pracach osoba przez niego wyznaczona.
5. Za zgodą przewodniczącego komisji jej członek może wyznaczyć inną osobę, która będzie zastępowała go w pracach komisji.
6. W pracach komisji uczestniczą z głosem doradczym również inne osoby, w szczególności kierownicy jednostek organizacyjnych CBA lub osoby posiadające wiadomości specjalne.
§  2. Przewodniczący kieruje pracami komisji, a w szczególności:
1) zwołuje, stosownie do potrzeb, posiedzenia komisji i przewodniczy jej obradom;
2) wyznacza dodatkowe osoby do udziału w pracach komisji;
3) zapewnia sprawny przebieg obrad komisji oraz dokonywania ocen;
4) przedstawia Szefowi CBA protokół posiedzenia komisji.
§  3.
1. Po zapoznaniu się z podaniem o przyjęcie do pracy w CBA oraz całością zebranych w tej sprawie dokumentów, komisja wydaje opinię co do dalszego sposobu postępowania wobec kandydata, w tym co do rekomendowanego sposobu załatwienia jego podania.
2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji.
3. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Szefa CBA.
§  4. Obsługę kancelaryjno-biurową komisji zapewnia dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CBA.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu opublikowania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627 i 664 oraz z 2013 r. poz. 628