Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2013.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wstrząsu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 19 marca 2013 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Rudna" w Polkowicach

Na podstawie art. 174 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję do zbadania przyczyn i okoliczności wstrząsu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 19 marca 2013 r. w KGHM Polska Miedź S. A. Oddział Zakłady Górnicze "Rudna" w Polkowicach, zwaną dalej "Komisją".
§  2. Ustala się następujący skład Komisji:
1) Przewodniczący:

Mirosław Koziura

Wyższy Urząd Górniczy;

2) Członkowie:
- Dariusz Chlebowski

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie,

- Józef Dubiński

Główny Instytut Górnictwa,

- Zdzisław Kłeczek

Instytut Techniki Górniczej KOMAG,

- Krzysztof Król

Wyższy Urząd Górniczy,

- Grzegorz Mutke

Główny Instytut Górnictwa,

- Grzegorz Wowczuk

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu,

- Andrzej Zorychta

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie;

3) Sekretarz:

Eugeniusz Rożek

Wyższy Urząd Górniczy.

§  3. Do zadań Komisji należą:
1) analiza zaistniałego w dniu 19 marca 2013 r. wstrząsu w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Rudna" w Polkowicach w aspekcie jego przyczyny, nietypowego przebiegu, rejonu objętego skutkami oraz jego wielkości;
2) ocena działań podejmowanych przez przedsiębiorcę i kierownika ruchu zakładu górniczego dla zwalczania zagrożenia tąpaniami w rejonie oddziału G-3 w aspekcie realizacji wniosków komisji powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego po zdarzeniach zaistniałych w ruchu zakładu górniczego w KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2003-2010;
3) ocena możliwości prowadzenia dalszej eksploatacji w oddziale G-3 w rejonie projektowanego pola G-3/5;
4) przedstawienie wniosków wynikających z analizy i oceny, o których mowa w pkt 1-3, oraz propozycji zaleceń zmierzających do zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.
§  4. Komisja jest doraźnym kolegialnym organem doradczym i opiniodawczym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  5. Komisja rozpocznie prace niezwłocznie i zakończy je w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r., przedstawiając pisemne wnioski.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.