Powołanie komisji do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych. - OpenLEX

Powołanie komisji do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2004.4.54

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 2004 r.

DECYZJA NR 10
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 7 kwietnia 2004 r.
w sprawie powołania komisji do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Na podstawie art. 18 ust. 9 Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z dnia 8 lutego 1999 r.) postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuje się komisję do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych w związku z opublikowaniem w tygodniku "NIE" nr 15 (706) artykułu dotyczącego zawartości 12 dysków twardych z komputerów Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
§  2.
Na przewodniczącego komisji wyznacza się Piotra Ogonowskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego.
§  3.
Na członków komisji wyznacza się następujących pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

- Kazimierz Romański, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia,

- Michał Szlęzak, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego,

- Piotr Adamiuk, Zastępca Dyrektora Sekretariatu Ministra,

- Przemysław Czyż, Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego,

- Ryszard Kordas, Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego,

- Edward Białkowski, Naczelnik Wydziału Postępowań Sprawdzających i Kontroli BBD,

- Antoni Tyl, Zespół ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego BBD,

- Leszek Wanat, Zespół ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego BBD,

- Andrzej Haska, Zespół ds. Organizacyjnych, Analiz i Szkoleń BBD.

§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.