Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2013.35

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji do usuwania informacji z bazy danych DNA i niszczenia próbek biologicznych

Na podstawie art. 21e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się komisję do usuwania informacji i niszczenia próbek z prowadzonych przez Komendanta Głównego Policji bazy danych DNA i zbioru próbek biologicznych, zwaną dalej "Komisją".
2. Do zadań Komisji należy protokolarne:
1) usuwanie z prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji bazy danych DNA informacji, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
2) niszczenie próbek biologicznych pobranych od osób określonych w art. 21e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
§  2. 1 W skład Komisji wchodzą:
1) przewodnicząca Komisji - podinsp. Magdalena Spólnicka - kierownik Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zwanego dalej "CLKP";
2) członkowie Komisji:
a) kom. Jakub Mondzelewski - ekspert Zakładu Biologii CLKP,
b) sierż. Konrad Ulijasz - referent Zakładu Biologii CLKP,
c) Anna Jurga - specjalista Zakładu Biologii CLKP.
§  3.
1. Przewodnicząca Komisji organizuje pracę Komisji w sposób zapewniający usuwanie informacji i niszczenie próbek bez zbędnej zwłoki, po uzyskaniu przez CLKP wiadomości o okoliczności wymagającej usunięcia informacji lub zniszczenia próbki.
2. Protokoły sporządzane przez Komisję przechowuje się w CLKP w trybie określonym przepisami o archiwizacji.
§  4. Traci moc zarządzenie nr 393 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do Usuwania z Bazy Danych Informacji o Wynikach Analizy Kwasu Dezoksyrybonukleinowego (DNA) oraz Niszczenia Próbek Pobranych od Osoby albo ze Zwłok Ludzkich w Celu Przeprowadzenia Takiej Analizy.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 1 z dnia 2 lutego 2015 r. (Dz.Urz.KGP.2015.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lutego 2015 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 3 z dnia 22 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.KGP.2016.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 2016 r.