Powołanie komisji do ustalenia warunków dalszego funkcjonowania Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPS.2008.4.18

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie powołania komisji do ustalenia warunków dalszego funkcjonowania Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach - badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33 poz. 388, z późn. zm.2)) w celu określenia warunków dalszego funkcjonowania działającego w formie jednostki badawczo-rozwojowej pod nadzorem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarządza się. co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Komisję do ustalenia warunków dalszego funkcjonowania Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwaną dalej "Komisją", w składzie:
1)
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego,
2)
przedstawiciel Departamentu Prawnego,
3)
przedstawiciel Biura Administracyjno-Budżetowego,
4)
przedstawiciel Biura Kontroli,
5)
Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
6)
wskazany przez Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego radca prawny.
2.
Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego.
3.
Obsługę administracyjno-biurową prac Komisji zapewnia Biuro Dyrektora Generalnego.
4.
Praca członków Komisji ma charakter nieodpłatny.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216. poz. i 598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r., Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r., Nr 134, poz. 934 oraz z 2008 r. Nr 116. poz. 730.