Powołanie komisji do spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2002.2.8

Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 2002 r.

Decyzja Nr 47
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 17 września 2002 r.
w sprawie powołania komisji do spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Na podstawie § 11 ust. 1 i 3 Regulaminu w sprawie zasad korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu członkom korpusu służby cywilnej i pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, wprowadzonego zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 września 2000 r., postanawia się, co następuje:
§  1.
1.
W związku z upływem dwuletniej kadencji komisji do spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powołanej decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr 2108/2000 z dnia 3 lipca 2000 r. oraz wyborem nowego składu komisji na zebraniu pracowników w dniu 5 września 2002 r., powołuję w Komendzie Głównej PSP, jako organ doradczy i opiniodawczy, wymienioną wyżej komisję, w następującym składzie:

1) przewodniczący: Pan Robert Tyszkiewicz,

2) sekretarz: Pani Wiesława Pyzik-Nowacka,

3) członkowie: Pani Beata Dąbrowska,

4) Pani Małgorzata Ferfet,

5) Pani Anna Fajst.

2.
Komisja obowiązana jest opracować i przedstawić do zatwierdzenia szczegółowe propozycje wykorzystania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Komendy Głównej PSP oraz opiniować wnioski pracowników w przedmiotowych sprawach.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.