Powołanie Komisji do spraw Zagrożeń Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2004.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 2004 r.

DECYZJA Nr 1
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 stycznia 2004 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw Zagrożeń Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zakładach Górniczych

Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2219) postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję do spraw Zagrożeń Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zakładach Górniczych, zwaną dalej "Komisją".
§  2.
Powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2007 r. Przewodniczącego Komisji prof. dr. hab. inż. Pawła Krzystolik - Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Głównego Instytutu Górnictwa.
§  3. 1
Powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2005 r. następujący skład Komisji:
1) Zastępcy

Przewodniczącego

- prof. dr hab. inż.

Janusz Roszkowski

Akademia Górniczo-Hutnicza,

- prof. dr hab. inż.

Wacław Trutwin

Komitet Górnictwa

Polskiej Akademii Nauk;

2) Sekretarz- dr inż. Eugeniusz Krause

Kopalnia Doświadczalna

"Barbara" Głównego

Instytutu Górnictwa;

3) Członkowie- dr inż. Jerzy Berger

Zakład Odmetanowania

Kopalń,

- mgr inż. Marian Bohosiewicz

Katowicki Holding Węglowy

S.A.,

- prof. dr hab. inż.

Henryk Bystroń

Główny Instytut Górnictwa,

- dr inż. Krzysztof Cybulski

Kopalnia Doświadczalna

"Barbara" Głównego

Instytutu Górnictwa,

- dr inż. Janusz Cygankiewicz

Główny Instytut Górnictwa,

- mgr inż. Romuald Dilling

Zabrze,

- prof. dr hab. inż.

Wacław Dziurzyński

Polska Akademia Nauk,

- mgr inż. Ryszard Niemiec

Żory,

- mgr inż. Roman Starosielec

Gliwice,

- prof. dr hab. inż.

Józef Sułkowski

Politechnika Śląska,

- dr inż. Marek Szarafiński

Kompania Węglowa S.A.,

- prof. dr hab. inż.

Nikodem Szlązak

Akademia Górniczo-Hutnicza,

- dr inż. Andrzej Tor

Jastrzębska Spółka Węglowa

S.A.,

- dr inż. Władysław Turkiewicz

Centrum

Badawczo-Projektowe Miedzi

"CUPRUM" sp. z o.o.

- dr inż. Piotr Buchwald
§  4.
1.
Do zadań Komisji należy:
1)
analiza i ocena zagrożenia metanowego, pożarowego, wybuchem pyłu węglowego, wyrzutami metanu i skał, wyrzutami gazów i skał, a także stosowanych środków i metod dla prognozowania i zwalczania tych zagrożeń;
2)
wskazywanie kierunków działania w zakresie zwalczania zagrożenia metanowego, pożarowego, wybuchem pyłu węglowego, wyrzutami metanu i skał oraz wyrzutami gazów i skał;
3)
inspirowanie kierunków prac badawczych w zakresie zwalczania zagrożenia metanowego, pożarowego, wybuchem pyłu węglowego, wyrzutami metanu i skał, wyrzutami gazów i skał oraz w zakresie przewietrzania i klimatyzacji, a także analiza i ocena możliwości praktycznego zastosowania wyników tych badań;
4)
opiniowanie projektów odmetanowania zakładów górniczych oraz projektów wydobycia metanu ze złóż węgla poprzez otwory z powierzchni;
5)
analiza zaistniałych wybuchów metanu, pożarów, wybuchów pyłu węglowego, wyrzutów metanu i skał, wyrzutów gazów i skał oraz opracowywanie na tej podstawie wniosków i zaleceń dla dalszego bezpiecznego prowadzenia robót górniczych;
6)
opiniowanie projektów przepisów, wytycznych i instrukcji dotyczących zagrożenia metanowego, pożarowego, wybuchem pyłu węglowego, wyrzutami metanu i skał, wyrzutami gazów i skał, a także w zakresie przewietrzania i klimatyzacji wyrobisk górniczych oraz odmetanowania złóż;
7)
opiniowanie projektów likwidacji zakładów górniczych lub ich części w aspekcie występujących zagrożeń wentylacyjno-metanowych i pożarowych;
8)
opiniowanie prognoz zagrożenia gazowego występującego na powierzchni po zlikwidowaniu podziemnych zakładów górniczych oraz w czynnych zakładach górniczych sąsiadujących z tymi rejonami;
9)
inicjowanie współpracy z zagranicą w zakresie problematyki zwalczania zagrożenia metanowego, pożarowego, wybuchem pyłu węglowego oraz wyrzutami gazów i skał, a także w zakresie przewietrzania i klimatyzacji;
10)
inicjowanie stosowania nowych metod i środków w zakresie zwalczania zagrożenia metanowego, pożarowego, wybuchem pyłu węglowego, wyrzutami metanu i skał oraz wyrzutami gazów i skał, a także w zakresie przewietrzania i klimatyzacji na podstawie doświadczeń górnictwa krajowego i zagranicznego;
11)
analiza i opracowywanie innych zleconych zagadnień w zakresie zagrożenia metanowego, pożarowego, wybuchem pyłu węglowego, wyrzutami metanu i skał, wyrzutami gazów i skał oraz przewietrzania i klimatyzacji.
2.
Zadania Komisji, o których mowa w ust. 1, dotyczą wszystkich rodzajów zakładów górniczych.
§  5.
1.
Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
2.
Komisja działa przy Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  6.
Obsługę prac Komisji sprawuje Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.
§  7.
W zakresie, o którym mowa w § 4, Komisja wydaje opinie.
§  8.
1.
Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisję może wystąpić każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy działalność Komisji.
2.
Sprawy wnoszone pod obrady Komisji przez przedsiębiorców lub upoważnionych przez nich kierowników ruchu zakładów górniczych wymagają uprzedniego rozpatrzenia przez działające w zakładach zespoły opiniodawcze w sprawach zagrożenia metanowego, pożarowego, wybuchem pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał, przewietrzania oraz klimatyzacji.
§  9.
1.
Sprawy wchodzące w zakres działania Komisji rozpatrywane są na posiedzeniach Komisji, odbywanych w zależności od potrzeb.
2.
W posiedzeniach Komisji obowiązani są brać udział wszyscy powołani do składu Komisji.
3.
Do udziału w posiedzeniach Komisji, z głosem doradczym, Przewodniczący Komisji może zapraszać osoby spoza składu Komisji.
4.
Na każde posiedzenie Komisji należy zaprosić stałego przedstawiciela Wyższego Urzędu Górniczego, wyznaczonego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  10.
1.
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji.
2.
Zawiadomienia o terminach i porządku dziennym posiedzeń Komisji wraz z niezbędnymi materiałami powinny być przekazane członkom Komisji oraz osobom zaproszonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
§  11.
Dla przygotowania projektów opinii lub materiałów niezbędnych do wydania przez Komisję opinii Przewodniczący Komisji może powoływać grupy robocze spośród członków Komisji lub osób spoza jej składu, ustalając dla tych grup lub poszczególnych osób zakres, tematykę i termin wykonania określonych prac z projektem uchwały włącznie.
§  12.
Opinie, o których mowa w § 7, Komisja wydaje w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy składu osobowego Komisji. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
§  13.
1.
Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
2.
Sekretarz Komisji przesyła protokół wszystkim uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu osobom wchodzącym w skład Komisji oraz Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, w terminie 7 dni od daty posiedzenia.
3.
Zastrzeżenia do treści protokołu rozstrzygane są na najbliższym posiedzeniu Komisji w drodze głosowania. Postanowienia § 12 stosuje się odpowiednio.
§  14.
Uprawnienia Przewodniczącego Komisji określone w decyzji przysługują odpowiednio Zastępcy Przewodniczącego Komisji w razie niemożności wykonywania ich przez Przewodniczącego Komisji.
§  15.
Szczegółowy tryb pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji uchwalony przez Komisję i zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  16.
Sprawy związane z pracami Komisji, nieobjęte postanowieniami decyzji i regulaminu, o którym mowa w § 15, ustala Przewodniczący Komisji wspólnie z Naczelnym Dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
§  17.
Przewodniczący Komisji przedkłada Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego roczne sprawozdanie z działalności Komisji do dnia 31 stycznia następnego roku.
§  18.
Traci moc decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zagrożeń Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 7).
§  19.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2004 r.
1 Z dniem 22 stycznia 2004 r. powołuje się dr. inż. Piotra Buchwalda, zgodnie z § 1 decyzji nr 12 z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do spraw Zagrożeń Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zakładach Górniczych (Dz.Urz.WUG.04.2.12).