Powołanie Komisji do spraw wyboru, oceny i odbioru projektów naukowych w 2020 r. - OpenLEX

Powołanie Komisji do spraw wyboru, oceny i odbioru projektów naukowych w 2020 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSpor.2020.15

Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 2020 r.

DECYZJA Nr 11
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru, oceny i odbioru projektów naukowych w 2020 r.

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) ustala się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję do spraw wyboru, oceny i odbioru projektów naukowych w 2020 r., zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
Do zadań Komisji należy:
1)
przygotowanie opinii oraz rekomendacji na temat ofert na realizację w 2020 r. projektów naukowych;
2)
monitorowanie projektów naukowych wybranych do realizacji w 2020 r., w tym przez ocenę raportów cząstkowych z realizacji projektów;
3)
odbiór projektów naukowych realizowanych w 2020 r. w oparciu o dostarczone rezultaty projektu (raporty końcowe z realizacji projektów, relacje z badań oraz streszczenia).
§  3.  2
 W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący Komisji - Jacek Janowicz;
2)
Zastępca Przewodniczącego Komisji - Angelika Głowienka;
3)
Sekretarz Komisji - Agnieszka Ludwicka;
4)
Pozostali Członkowie Komisji:
a)
Anna Kuder,
b)
Marta Przeździecka,
c)
Joanna Ratajczyk,
d)
Anna Markowska-Wójcik.
§  4. 
Tryb pracy Komisji określa Regulamin prac Komisji stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  5. 
W posiedzeniach Komisji na zaproszenie Przewodniczącego Komisji mogą brać udział eksperci z głosem doradczym (bez prawa głosu i prawa do wynagrodzenia z tego tytułu).
§  6. 
Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
§  7. 
Komisja sporządza protokół z oceny oferty na realizację w 2020 r. projektów naukowych, zawierający opinie oraz rekomendacje co do wyboru projektów do realizacji oraz przedstawia go następnie Ministrowi Sportu.
§  8. 
Ostatecznego rozstrzygnięcia dotyczącego wyboru oraz wysokości dofinansowania projektów naukowych przedstawionych do realizacji w 2020 r. dokonuje Minister Sportu.
§  9. 
Komisja w przypadku monitorowania lub odbioru projektów naukowych w 2020 r. sporządza każdorazowo protokół odbioru części projektu objętej raportem cząstkowym na podstawie raportu cząstkowego oraz protokół odbioru projektu na podstawie raportu końcowego z realizacji projektu.
§  10. 
Komisja po wykonaniu prac, o których mowa w § 2, ulega rozwiązaniu.
§  11. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Regulamin prac Komisji

§  1. 
Komisja obraduje na posiedzeniach.
§  2. 
1. 
Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący Komisji lub w przypadku jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego Komisji albo inny członek Komisji upoważniony przez Przewodniczącego Komisji.
2. 
Prowadzenie dokumentacji z prac Komisji nadzoruje Sekretarz Komisji. Sekretarz Komisji sporządza:
1)
protokół z oceny oferty na realizację w 2020 r. projektów naukowych oraz przedstawia Ministrowi Sportu rekomendacje co do wyboru projektów do realizacji;
2)
w przypadku monitorowania lub odbioru projektów naukowych realizowanych w 2020 r. każdorazowo protokół odbioru części projektu objętej raportem cząstkowym na podstawie raportu cząstkowego oraz protokół odbioru projektu na podstawie raportu końcowego z realizacji projektu w oparciu o dostarczone rezultaty m. in. relacje z badań oraz streszczenia.
2a.  3
 W przypadku nieobecności Sekretarza Komisji zadania, o których mowa w ust. 2, wykonuje inny członek Komisji upoważniony przez Przewodniczącego Komisji.
3. 
Wzór protokołu:
1)
z oceny oferty na realizację w 2020 r. projektów naukowych, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu prac Komisji;
2)
odbioru części projektu objętej raportem cząstkowym, stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu prac Komisji;
3)
odbioru projektu, stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu prac Komisji.
4. 
Udział w pracach Komisji odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
5. 
Ekspertom, o których mowa w § 5. Decyzji, w przypadku udziału w posiedzeniach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów (podróży czy noclegu), związanych z udziałem w posiedzeniach.
6. 
Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji w zależności od potrzeb związanych z etapem realizacji projektów.
7. 
Komisja podejmuje decyzję dotyczącą wyboru projektów oraz wysokości ich dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 4 członków Komisji. Przy równej liczbie głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
§  3. 
1. 
Komisja ocenia propozycje projektów pod względem formalnym i merytorycznym.
2. 
Wartość merytoryczną projektów Komisja ocenia według następujących kryteriów:
1)
podstawowych - maksymalna suma punktów - 60:
-
wartość naukowa projektu - maksymalna liczba punktów 20,
-
znaczenie projektu dla rozwoju sportów olimpijskich - maksymalna liczba punktów 10,
-
zgodność z zakresem teorii i metodyki sportu - maksymalna liczba punktów 10,
-
adekwatność i efektywność alokacji zasobów finansowych - maksymalna liczba punktów 10,
-
dorobek i doświadczenie badawcze wykonawców (jednostki współpracującej i/lub kadry realizującej projekt) - maksymalna liczba punktów 10;
2)
dodatkowych - maksymalna suma punktów 15:
-
zastosowane metody i aparatura badawcza - maksymalna liczba punktów 5,
-
grupa badana (poprawność doboru, poziom sportowy, wielkość, zróżnicowanie) - maksymalna liczba punktów 5,
-
zasoby kadrowe i rzeczowe przewidziane przy realizacji zadania - maksymalna liczba punktów 5.

Załącznik Nr  1

PROTOKÓŁ z oceny oferty na realizację w 2020 r. projektów naukowych

Informacja ogólna
1. Data wpływu oferty
2. Tytuł projektu
Informacja o rozstrzygnięciu

(wypełnić po decyzji Ministra Sportu)

RozstrzygnięcieData decyzji Ministra SportuKwota przyznana na realizację projektu

(przy odmowie należy wpisać 0 zł)

Odrzucenie/przyznanie/odmowa*
OCENA FORMALNA
Kryteria ocenyTAKNIENIE

dotyczy

Uwagi
1.Oferta złożona w terminie
W ofercie określonoTAKNIE
2.Opis projektu i cel realizacji
3.Informację o jednostce współpracującej bezpośrednio realizującej badanie
4.Grupę badaną i badane wskaźniki
5.Warunki realizacji projektu
6.Kadrę/podmiot bezpośrednio realizujący zadanie
7.Rezultaty projektu
8.Założenia metodologiczne
9.Harmonogram prac oraz kalkulację finansową
10.Zakładane efekty dla realizacji przygotowań kadry narodowej
11.Zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta do realizacji zadania
Do projektu dołączono
12.Kartę projektu naukowego
13.Zestawienie zbiorcze kosztów
14.Wykaz sprzętu i materiałów do badań
15.Statut
16.Zaświadczenie z banku dotyczące właściciela konta wskazanego w ofercie
Przyczyny odrzucenia oferty
Oferta złożona po terminieBłędna kalkulacja finansowa
Zakres zadania nie wpisuje się w założenia decyzjiNieracjonalne proporcje kosztów do zamierzonych efektów
Oferta niekompletna (w tym brak niezbędnych załączników lub ich błędne/niekompletne wypełnienie lub podpisanie)Brak możliwości udzielenia dotacji w wysokości umożliwiającej realizację projektu
Ofertę podpisała osoba nieuprawniona do reprezentowania oferentaInne (jakie?) ........................................................
Harmonogram projektu przekracza terminy określone w decyzji

OCENA MERYTORYCZNA

KRYTERIALiczba punktówUwagi
PODSTAWOWEMaksymalna suma pkt (60)
Wartość naukowa projektu/20
Znaczenie projektu dla rozwoju sportów olimpijskich/10
Zgodność z zakresem teorii i metodyki sportu/10
Adekwatność i efektywność alokacji zasobów finansowych/10
Dorobek i doświadczenie badawcze wykonawców (jednostki współpracującej i/lub kadry realizującej projekt)/10
DODATKOWEMaksymalna suma pkt (15)
Zastosowane metody i aparatura badawcza/5
Gmpa badana (poprawność dobom, poziom sportowy, wielkość, zróżnicowanie)/5
Zasoby kadrowe i rzeczowe przewidziane przy realizacji zadania/5
SUMA:/75
PROPONOWANA PRZEZ KOMISJĘ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
UWAGI:
Wnioskowana kwota dofinansowaniaPropozycja wysokości dofinansowania

CZŁONKOWIE KOMISJI:

Imię i nazwiskoPodpis
DATA DOKONANIA OCENY:
UWAGI KOMISJI:

*niewłaściwe skreślić

Załącznik Nr  2

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ RAPORTEM CZĄSTKOWYM

Nazwa projektu: .........................................................................

sporządzony ........................ 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu w Warszawie

I. SKŁAD KOMISJI

1) .............................

2) .............................

3) .............................

................................

II. OCENA WYKONANIA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ RAPORTEM CZĄSTKOWYM

1. Zleceniobiorca przedstawił Komisji następujące dokumenty i inne materiały wytworzone w czasie realizacji projektu:

.......................................................................................................................................................

2. Opis wykonanego projektu wraz z oceną prawidłowości jego wykonania i zgodności z kartą projektu naukowego:

.......................................................................................................................................................

3. Po zapoznaniu się z rezultatami projektu na etapie sprawozdawczym:

- Komisja przyjmuje raport bez zastrzeżeń.

- Komisja zgłasza następujące zastrzeżenia do raportu.....................................

i wyznacza następujący termin na ich usunięcie...............................................*

III. POZOSTAŁE UWAGI I WNIOSKI CZŁONKÓW KOMISJI

.......................................................................................................................................................

CZŁONKOWIE KOMISJI:

1) .................................................................

2) .................................................................

3) .................................................................

.................................................................

*niewłaściwe skreślić

Załącznik Nr  3

PROTOKÓŁ ODBIORU PROJEKTU

Nazwa projektu: ...........................................................................................................

sporządzony dnia .......................... 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu w Warszawie

I OCENA WYKONANIA PROJEKTU

1. Zleceniobiorca przedstawił Komisji następujące dokumenty i inne materiały wytworzone w czasie realizacji projektu:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Opis wykonanego projektu wraz z oceną prawidłowości jego wykonania i zgodności z kartą projektu naukowego:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Po zapoznaniu się z rezultatami projektu, kartą projektu naukowego oraz przebiegiem wykonania projektu:

- Komisja stwierdza, że projekt został wykonany zgodnie z warunkami umowy i dokonuje odbioru projektu bez stwierdzenia wad w jego wykonaniu.

- Komisja stwierdza, że projekt nie został wykonany zgodnie z warunkami umowy,

w związku z czym wystąpiły wady w wykonaniu projektu, których szczegółowy wykaz jest następujący: ...................................

i wyznacza następujący termin na usunięcie wad: .........................................*

II POZOSTAŁE UWAGI I WNIOSKI KOMISJI:

......................................................................................

III ZAŁĄCZNIKI

Do protokołu dołączono następujące załączniki:

...................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano:

CZŁONKOWIE KOMISJI

1. .................................................

2. .................................................

3. .................................................

*niewłaściwe skreślić

1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 33 z dnia 1 lipca 2020 r. (Dz.Urz.MSpor.2020.41) zmieniającej nin. decyzję z dniem 2 lipca 2020 r.
3 Załącznik § 2 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 decyzji nr 33 z dnia 1 lipca 2020 r. (Dz.Urz.MSpor.2020.41) zmieniającej nin. decyzję z dniem 2 lipca 2020 r.