Powołanie Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2010.1.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli, zwaną dalej "Komisją".
§  2.
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący Komisji - Urszula Martynowicz - Departament Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
2)
Sekretarz Komisji - Sylwia Kuhn - Departament Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
3)
członkowie:
a)
Elżbieta Bąkowska - Mazowieckie Kuratorium Oświaty,
b)
Krystyna Bojahr - Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" (w razie nieobecności zastępować będzie Henryk Ślusarski),
c)
Bożena Koniorczyk - Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
d)
Maria Korbal - Związek Nauczycielstwa Polskiego,
e)
Danuta Maciejko - Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
f)
Janina Szeliga-Szafrańska - Chrześcijański Związek Zawodowy "Solidarność" im. ks. Jerzego Popiełuszki,
g)
Sławomir Wittkowicz - Wolny Związek Zawodowy Solidarność-Oświata,
h)
Ewa Zalewska-Steć - Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
§  3.
Przewodniczący Komisji ustala sposób opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli oraz organizację pracy Komisji.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).