Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2013.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 25 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych, wyróżnień i stypendiów sportowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się co następuje:
§  1.
1. W Ministerstwie Sportu i Turystyki powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych, wyróżnień i stypendiów sportowych, zwaną dalej "Komisją".
2. Komisja opiniuje wnioski złożone w ramach:
1) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1126);
2) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1107);
3) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1130).
§  2. W skład Komisji wchodzą:
1) Adam Soroko - Przewodniczący;
2) Paweł Słomiński - Zastępca Przewodniczącego;
3) Angelika Głowienka - Sekretarz;
4) Andrzej Banasiak - Członek;
5) Jarosław Debert - Członek;
6) Jacek Janowicz - Członek;
7) Tomasz Marcinkowski - Członek;
8) Jan Pośnik - Członek;
9) Marta Przeździecka - Członek;
10) Danuta Redel - Członek;
11) Marzena Szydłowska - Członek;
12) Tomasz Wiśniewski - Członek.
§  3. Tryb pracy Komisji określa Regulamin Pracy Komisji stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  4. Traci moc zarządzenie Nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród, wyróżnień i stypendiów sportowych.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRACY KOMISJI

§  1. Do zadań Komisji należy opiniowanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o przyznanie nagród pieniężnych, wyróżnień i stypendiów sportowych.
§  2.
1. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego.
2. Ustalenia Komisji zapadają większością głosów.
3. Dla ważności podejmowania decyzji wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Komisji.
4. Przewodniczący Komisji przedkłada Ministrowi protokół zbiorczy z oceny formalno-merytorycznej Komisji w celu podjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia.
§  3. Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
§  4.
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
§  5. Przy ocenie wniosków Komisja stosuje przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz przepisy:
1) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1126);
2) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1107);
3) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1130).
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).