Powołanie Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2022.56

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 maja 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej, zwaną dalej "Komisją".
2. 
W ramach Komisji działają:
1)
zespół do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych;
2)
zespół do spraw opiniowania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
§  2. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący - Radosław Dąbrowski;
2)
Sekretarz - Anna Szczepańczyk;
3)
członkowie:
a)
zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych:
Anna Cichecka,
Bożena Koniorczyk,
Anna Kościańska-Dobosz,
Grażyna Ostrowska,
Bożena Skomorowska,
Wanda Sobiborowicz,
Henryk Ślusarski,
Agnieszka Tymińska,
b) 2
 zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej:
Krystyna Bojahr,
Bożena Jasiowska,
Antonina Karpowicz-Zbińkowska,
Iwona Kazimierczak,
Bartłomiej Krasnowski,
Beata Pietrzyk,
Dorota Puławska,
Beata Tarłowska,
Anna Tomasik,
Janina Ewa Zalewska-Steć.
§  3. 
Do zadań Komisji należy:
1)
analiza wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych dla pracowników szkół, placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania lub przez niego nadzorowanych oraz wniosków o nadanie Medalu Komisji Narodowej;
2)
przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania opinii w sprawach wniosków, o których mowa w pkt 1.
§  4. 
1. 
Przewodniczący kieruje pracami Komisji, w szczególności zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji i jej zespołów.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje członek Komisji wyznaczony przez przewodniczącego.
§  5. 
1. 
Komisja i jej zespoły działają na posiedzeniach.
2. 
Posiedzenia Komisji i jej zespołów mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia wypowiadanie się w jego toku.
§  6. 
Przewodniczący Komisji może zapraszać upoważnionych przedstawicieli innych instytucji do udziału - z głosem doradczym - w posiedzeniach Komisji lub zespołów.
§  7. 
1. 
Ustalenia Komisji i jej zespołów są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.
2. 
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.
3. 
Z posiedzenia Komisji i jej zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia i treść podjętych ustaleń.
4. 
Projekt protokołu jest udostępniany członkom odpowiednio Komisji lub zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
5. 
Protokół podpisuje prowadzący posiedzenie.
§  8. 
Obsługę Komisji i jej zespołów zapewnia Departament Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych.
§  9. 
Traci moc decyzja nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).
2 § 2 pkt 3 lit. b zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 23 maja 2023 r. (Dz.Urz.MEiN.2023.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 maja 2023 r.