Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2013.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Komisję do spraw etyki w ochronie zdrowia, zwaną dalej "Komisją".
2. Komisja jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2.
1. W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji - Pan Igor Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Komisji - prof. dr hab. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski;
3) Sekretarz Komisji - Pan Jakub Bydłoń, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Komisji:
a) prof. dr hab. Barbara Chyrowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
b) dr Dorota Karkowska, Uniwersytet Łódzki,
c) 2 (uchylona),
d) dr Joanna Różyńska, Uniwersytet Warszawski,
e) prof. dr hab. Eleonora Zielińska, Uniwersytet Warszawski.
2. Członkowie Komisji, o których mowa w ust. 1, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Komisji.
3. W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jej członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.
§  3. Zadaniem Komisji jest wyrażanie opinii w sprawach problemów etycznych w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie:
1) stosowania nowych procedur medycznych;
2) wykonywania zawodów medycznych.
§  4.
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego Komisji.
2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Komisji;
2) ustalanie porządku dziennego;
3) prowadzenie posiedzeń Komisji;
4) planowanie i organizowanie pracy Komisji;
5) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Komisji.
§  5.
1. Komisja obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
3. Przewodniczący Komisji może wyłączyć jawność posiedzenia.
4. Z posiedzenia Komisji Sekretarz Komisji sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji.
§  6. Wewnętrzny tryb pracy Komisji, w tym sposób przygotowania materiałów na posiedzenia, określa regulamin uchwalony przez Komisję, na wniosek Przewodniczącego Komisji.
§  7.
1. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Departament Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.
2. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 3, nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Komisji.
3. Zamiejscowym członkom Komisji oraz osobom, o których mowa w§ 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju oraz zwrot kosztów noclegów, w związku z udziałem w posiedzeniach Komisji, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
4. Wydatki związane z działalnością Komisji, w tym koszty, o których mowa w ust. 3, pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 § 2 ust. 1 pkt 4 lit. c uchylona przez § 1 zarządzenia z dnia 1 października 2014 r. (Dz.Urz.MZ.2014.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 października 2014 r.