Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2012.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań w celu zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów transportu sanitarnego

Na podstawie art. 161d ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2) ), zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia rokowań w celu zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów transportu sanitarnego, zwaną dalej "Komisją".
2. W skład Komisji wchodzą:
1) Pani Barbara Bańczak - Mysiak - przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia jako Przewodniczący;
2) Pani Mirosława Stocka - Mirońska - przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia jako Wiceprzewodniczący;
3) Pani Joanna Wierzbicka - przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji jako członek;
4) Pan Wojciech Kurnicki - przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia jako członek.
§  2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek przeszkody uniemożliwiającej pełnienie funkcji przez Przewodniczącego, jego czynności wykonuje Wiceprzewodniczący.
§  3.
1. Komisja przeprowadza rokowania, dotyczące warunków wykonywania i finansowania transportu sanitarnego.
2. Komisja przeprowadza rokowania z podmiotem posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego.
3. Za udział w pracach Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
4. Komisja działa na podstawie regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia. Regulamin ten określa także sposób prowadzenia rokowań.
5. Osoba wchodząca w skład Komisji nie może być osobą, która:
1) wchodzi w skład organów statutowych lub pełni funkcję kierowniczą w podmiocie posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego lub jest przedstawicielem podmiotu posiadającego lotnicze zespoły transportu sanitarnego;
2) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym bocznym do czwartego stopnia, powinowatym bocznym do drugiego stopnia osoby wchodzącej w skład organów statutowych lub pełniącej funkcje kierownicze w podmiocie posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego lub przedstawicielem którejkolwiek z tych osób;
3) jest związana z osobą wchodzącą w skład organów statutowych lub pełniącą funkcje kierownicze w podmiocie posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego lub jest przedstawicielem którejkolwiek z tych osób z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) jest zatrudniony w podmiocie posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania, powołania lub umowy cywilnoprawnej;
5) brała udział w przygotowaniu dokumentacji oferty podmiotu posiadającego lotnicze zespoły transportu sanitarnego.
6. W składzie Komisji nie może uczestniczyć osoba, jeżeli między nią a podmiotem posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego, osobą wchodzącą w skład organów statutowych lub pełniącą funkcje kierownicze w podmiocie posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego lub przedstawicielem podmiotu posiadającego lotnicze zespoły transportu sanitarnego zachodzi stosunek prawny lub faktyczny tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności tej osoby.
7. Osoby wchodzące w skład Komisji obowiązane są do złożenia oświadczeń o braku istnienia przesłanek określonych w ust. 5 i 6.
§  4.
1. Komisja może powoływać ekspertów jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla przeprowadzenia rokowań wymaga wiadomości specjalnych.
2. Ekspertem nie może być osoba, która:
1) wchodzi w skład organów statutowych lub pełni funkcję kierowniczą w podmiocie posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego lub jest przedstawicielem podmiotu posiadającego lotnicze zespoły transportu sanitarnego;
2) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym bocznym do czwartego stopnia, powinowatym bocznym do drugiego stopnia osoby wchodzącej w skład organów statutowych lub pełniącej funkcje kierownicze w podmiocie posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego lub przedstawicielem którejkolwiek z tych osób;
3) jest związana z osobą wchodzącą w skład organów statutowych lub pełniącą funkcje kierownicze w podmiocie posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego lub jest przedstawicielem którejkolwiek z tych osób z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) jest zatrudniona w podmiocie posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania, powołania lub umowy cywilnoprawnej;
5) brała udział w przygotowaniu dokumentacji oferty podmiotu posiadającego lotnicze zespoły transportu sanitarnego.
3. Ekspertem nie może być także osoba, jeżeli między nią a podmiotem posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego, osobą wchodzącą w skład organów statutowych lub pełniącą funkcje kierownicze w podmiocie posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego lub przedstawicielem podmiotu posiadającego lotnicze zespoły transportu sanitarnego zachodzi stosunek prawny lub faktyczny tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności tej osoby.
4. Eksperci są obowiązani do złożenia Komisji oświadczenia o braku istnienia przesłanek określonych w ust. 2 i 3.
§  5.
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
§  6. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia.
§  7. Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego, udzielają Komisji wszelkiej niezbędnej pomocy przy wykonywaniu jej zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty, w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka.
§  8. Zarządzenie traci moc z dniem zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów transportu sanitarnego.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495, Nr 284, poz. 1495).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123, poz. 476 i poz. 1016.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin działania Komisji do przeprowadzenia rokowań w celu zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów transportu sanitarnego oraz sposobu przeprowadzania rokowań

§  1.
1. Przewodniczący Komisji otwiera posiedzenie Komisji i kieruje jego przebiegiem.
2. Przewodniczący może zarządzić przerwy lub zakończenie posiedzenia oraz wyznaczyć termin następnego posiedzenia.
§  2.
1. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków i podlegają zaprotokołowaniu. Głos wstrzymujący traktuje się jako głos przeciw rozstrzygnięciu.
2. Każdemu z członków Komisji przysługuje 1 głos.
3. W razie równej liczby głosów za i przeciw rozstrzygnięciu, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
4. Głosowania Komisji są jawne.
§  3.
1. Przewodniczący informuje telefonicznie członków Komisji o terminie pierwszego posiedzenia Komisji.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisji dokonuje się wyboru Sekretarza Komisji.
3. Do obowiązków Sekretarza Komisji należy sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji oraz protokołu z rokowań z podmiotem posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego.
§  4. Członkowie Komisji są obowiązani do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących przebiegu prac Komisji.
§  5.
1. Komisja przedstawia zaproszenie do rokowań z podmiotem posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego.
2. W zaproszeniu do rokowań określa się warunki jakie jest obowiązany spełnić podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego.
3. Odpowiedzią na zaproszenie do rokowań jest złożenie oferty. Oferta powinna zawierać informacje o warunkach wykonywania i finansowania lotniczego transportu sanitarnego.
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego warunków, o których mowa w ust. 2, stanowią załączniki do oferty.
5. Podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego jest związany terminem wskazanym w zaproszeniu do rokowań. O zachowaniu terminu przez podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
6. W przypadku braku wpływu chociażby jednej oferty, Komisja występuje z wnioskiem do Ministra Zdrowia o unieważnienie postępowania.
§  6.
1. Po otrzymaniu oferty Komisja dokonuje następujących czynności wstępnych:
1) ustalenia czy jej złożenie przez podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego nastąpiło w terminie wskazanym w zaproszeniu do rokowań;
2) przeprowadzenia oceny oferty pod względem formalnym.
2. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 1 Komisja decyduje o przyjęciu oferty do rokowań, jej uzupełnieniu lub odrzuceniu.
3. Komisja odrzuca ofertę, która:
1) została złożona po terminie wyznaczonym w zaproszeniu do rokowań;
2) nie zawiera załączników, o których mowa w § 5 ust. 2.
4. Komisja może wystąpić o uzupełnienie treści oferty w zakresie wskazanym w § 5 ust. 2 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego wezwania do uzupełnienia braków. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia.
5. Komisja informuje podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej o dopuszczeniu do rokowań i zaprasza do rokowań.
§  7.
1. Na pierwszym posiedzeniu z Komisją, podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego dokonuje prezentacji treści oferty.
2. Osoba wyznaczona przez podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego do udziału w rokowaniach jest obowiązana przedłożyć Komisji pełnomocnictwo.
3. Podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących przebiegu rokowań.
4. Z rokowań sporządza się protokół rokowań podpisywany przez podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego oraz członków Komisji. Odmowa podpisania przez podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego protokołu rokowań jest równoznaczne z odstąpieniem od rokowań. Protokół rokowań stanowi ostateczną wersję oferty.
5. W przypadku odstąpienia od rokowań przez podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego, Komisja występuje z wnioskiem do Ministra Zdrowia o unieważnienie postępowania w części dotyczącej danego podmiotu.
§  8.
1. Komisja przedkłada Ministrowi Zdrowia protokół rokowań, o którym mowa w § 7 ust. 4, wraz z projektem umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów transportu sanitarnego w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu rokowań.
2. Minister Zdrowia wydaje decyzję w przedmiocie akceptacji, odrzucenia albo uzupełnienia każdego z dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub decyzję o podjęciu przez Komisję dalszych rokowań z podmiotem posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego w zakresie wybranych warunków oferty. Z dniem akceptacji dokumentów, o których mowa w ust. 1, przez Ministra Zdrowia podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego jest związany ofertą.
3. W przypadku podjęcia przez Ministra Zdrowia decyzji o odrzuceniu protokołu rokowań albo decyzji o podjęciu przez Komisję dalszych rokowań z podmiotem posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego, Komisja ponownie przeprowadza rokowania w trybie określonym w niniejszym regulaminie.
4. W przypadku podjęcia przez Ministra Zdrowia decyzji o odrzuceniu projektu umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów transportu sanitarnego Komisja niezwłocznie przedkłada nowy projekt Ministrowi Zdrowia celem jego akceptacji.
5. Przewodniczący Komisji informuje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego o podjęciu przez Ministra Zdrowia decyzji w przedmiocie akceptacji protokołu rokowań z podmiotem posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego.
§  9.
1. Podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego może wnieść odwołanie do Komisji w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 8 ust. 5.
2. Odwołanie wniesione po terminie, określonym w ust. 1, nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni roboczych od dnia jego wniesienia przez podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego. W przypadku odrzucenia odwołania, Komisja podaje uzasadnienie.
4. Komisja składa wniosek o akceptację rozstrzygnięcia odwołania do Ministra Zdrowia.
5. Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 3, Komisja informuje podmiot posiadający lotnicze zespoły transportu sanitarnego o rozstrzygnięciu wniesionego odwołania.